1. 1
  After Action Review (AAR)

  After Action Review to krótkie spotkanie, podczas którego zespół dokonuje podsumowania zadania i wyciąga lekcje na przyszłość. Proces ten jest generalnie stosowany dla aktywności krótkoterminowych, takich jak spotkanie, czy cotygodniowe podsumowanie projektu. Więcej…

 2. 2
  Best Practice

  Best Practice (Najlepsza Praktyka) – zestaw zdefiniowanych wytycznych, metod lub technik, które określają optymalny sposób wykonywania procesu, operacji lub zadania. Trzeba pamietać, że najlepsza praktyka jest najlepsza tu i teraz – w konkretnym momencie i w konkretnym kontekście.

 3. 3
  Community of Practice (CoP)

  CoP to społeczność ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania lub współodpowiedzialność za obszar tematyczny, którzy komunikują się ze sobą, aby dyskutować o wspólnych problemach i wspierać się w poszukiwaniu rozwiązań. Celem CoP jest wymiana wiedzy pomiędzy jej członkami. Więcej…

 4. 4
  Explicit Knowledge

  Explicit Knowledge (Wiedza jawna) to wiedza, która została wyartykułowana, skodyfikowana i zachowywana (np. w postaci procedury, instrukcji, filmu instruktażowego, danych, dokumentu czy obrazu).

 5. 5
  Kick-off Meeting

  [Spotkanie inicjujące]     „Kick-off Meeting” oznacza spotkanie inicjujące start Community of Practise (Społeczności praktyków).

 6. 6
  Knowledge Assessment

  [Ocena wiedzy]     „Knowledge Assessment” ocena bieżącego stanu zarządzania wiedzą w organizacji.  Assessment pozwala na zidentyfikowanie zarówno mocnych elementów systemu, jak i jego słabości, pozwala również na zidentyfikowanie luk, które powinny być uzupełnione. 

 7. 7
  Knowledge Asset

  [Zasób wiedzy]     „Knowledge Asset” to wiedza jawna (podlegająca kodyfikacji), zapakowana w taki sposób, aby była maksymalnie użyteczna dla przyszłego odbiorcy tej wiedzy.

 8. 8
  Knowledge Bank

  [Bank wiedzy]     Miejsce, w którym jest zgromadzona wiedza jawna bądź organizacji bądź Community of Practise.

 9. 9
  Knowledge Customer

  [Odbiorca wiedzy]     Osoba, która potrzebuje konkretnego zasobu wiedzy.

 10. 10
  Knowledge Exchange

  [Wymiana wiedzy]     Spotkanie, na którym ludzie z różnych zespołów, spotykają się aby wymienić wiedzę z wieloma odbiorcami wiedzy.

 11. 11
  Knowledge Flow

  [Przepływ wiedzy]     Przejście wiedzy od jednej osoby do drugiej, albo pomiędzy człowiekiem a bankiem wiedzy.

 12. 12
  Knowledge Management (Zarządzanie Wiedzą)

  Knowledge Management (Zarządzanie Wiedzą) to zbiór zasad, procesów i praktyk, których celem jest optymalne wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w organizacji do poprawy celów biznesowych tej organizacji.

 13. 13
  Knowledge Map

  [Mapa wiedzy]     Graficzna reprezentacja albo wiedzy w organizacji i miejsca jej ulokowania albo przepływu wiedzy wewnątrz organizacji.

 14. 14
  Knowledge Management Framework

  [Ramy Zarządzania Wiedzą]     Kompletny system Ról, Procesów, Technologii i Przywództwa w organizacji, który zapewnia, że Zarządzanie Wiedzą jest prowadzone systematycznie i efektywnie, aby zapewnić poprawę rezultatów biznesowych.

 15. 15
  Knowledge Owner

  Posiadacz wiedzy – osoba w organizacji lub Community of Practice, która ma przydzielone prawa własności do zasobu I zarządza nim w imieniu organizacji lub Community.

 16. 16
  Knowledge Supplier

  Dostawca wiedzy – ktoś, kto zdobył wartościową wiedzę, która według jego opinii jest cenna dla innych w organizacji, i jest gotowy do podzielenia się nią.

 17. 17
  Knowledge Transfer

  Przekazanie wiedzy – proces przekazania wiedzy od dostawcy wiedzy do odbiorcy wiedzy.

 18. 18
  Learning Curve

  [Krzywa uczenia się, krzywa doświadczenia]     Krzywa przedstawiająca zależność nakładów poniesionych na wykonanie pracy (czas, pieniądze) od ilości powtórzeń. Im więcej razy jakieś zadanie jest powtarzane, tym mniejsze nakłady są potrzebne do jego zrobienia. Ta prosta, znana zasada, która mówi, że im więcej ćwiczeń, tym lepsze rezultaty („Ćwiczenie czyni Mistrza”)  leży u podstaw Knowledge Management. Zadaniem KM jest dostarczenie wiedzy i doświadczenia do miejsca, gdzie jest ona potrzebna, tak aby ludzie przystępowali do pracy bogatsi w doświadczenia innych i aby w ten sposób obniżyć krzywą uczenia się, czyli poprawić wyniki biznesowe organizacji

 19. 19
  Learning History

  Zasób wiedzy, stworzony poprzez zebranie, syntezę i analizę kilku wywiadów 1:1, z członkami każdego zespołu, który brał udział w analizowanym wydarzeniu, np. duży projekt, wejście na nowy rynek, połączenie lub przejęcie czy też otwarcie oddziału w nowym kraju.

 20. 20
  Lesson Learned

  Lesson Learned – wiedza zdobywana w trakcie działań biznesowych, która, jeśli zostanie przechwycona i udostępniona dla przyszłych działań, przyniesie korzyści innym. W przeciwieństwie do Best Practices, Lessons Learned opisują konkretne wydarzenia, które miało miejsce i zawierają zalecenia, jak powtórzyć sukces lub jak uniknąć błędu. Takie lekcje są najbardziej wartościowe wówczas, jeśli są przedstawione w formie porady na przyszłość, tak mogły przynieść korzyść innym. „Lekcje” są wtedy „nauczone” w pełni, jeśli w firmie nastąpi zmiana. Sama identyfikacja nowej wiedzy to za mało, aby taka zmiana nastąpiła. Więcej…

 21. 21
  Lessons Management System

  System zarządzania lekcjami – to więcej niż baza danych – to system z wbudowanym cyklem produkcyjnym, który umożliwia zarządzanie cyklem życia lekcji.

 22. 22
  Peer Assist

  Asysta kolegów – spotkanie lub warsztat o ustalonej strukturze, ułatwiane przez facylitatora, na które są zapraszani koledzy z innej jednostki biznesowej lub z innej firmy, aby podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i opinią, z zespołem, który poprosił o pomoc.

 23. 23
  Performance Metric

  Miernik wydajności – wskaźnik służący do pomiaru efektywności (na przykład koszy, zysk, satysfakcja klienta etc.)

 24. 24
  Push And Pull

  Pchać i ciągnąć – “Pchać” odnosi się do dostawcy wiedzy, oferującego wiedzę ludziom, którzy mogą być nią zainteresowani. „Ciągnąć” odnosi się do odbiorcy wiedzy, poszukującego wiedzy u innych.

 25. 25
  Retrospect

  Retrospekcja – spotkanie o ustalonej strukturze po zakończeniu projektu, którego celem jest przechwycenie wiedzy zanim zespół projektowy zostanie rozwiązany.

 26. 26
  Site Knowledge Visit

  Wizyta w miejscu wiedzy – proces wiedzy, podczas którego zespół lub zespoły odwiedzają inny zespół i uczą się od nich na miejscu (na przykład obserwując ich w trakcie pracy).

 27. 27
  Tacit Knowledge

  Tacit Knowledge (Wiedza ukryta) to wiedza znajdująca się w głowach ludzi, którą jest trudno lub wręcz niemożliwie wyrazić w sposób jawny. Intuicja jest przejawem wiedzy niejawnej.

 28. 28
  Virtual Team

  Zespół wirtualny – zespół który współpracuje ze sobą przy wspólnym zadaniu, chociaż członkowie zespołu są ulokowani w różnych miejscach.

 29. 29
  Yellow Pages

  Wykaz osób – indeks osób w organizacji, ich umiejętności i ich wiedzy.